Profielschets schoolleider Doornveldschool te Staphorst

Het gezamenlijke verlangen van het team van de Doornveldschool is:​​       Onderwijzen vanuit de collectieve ambitie WOORDenschat, een zaak van alle vakken. Bij opvoeding en onderwijs gaan we uit van de Bijbel: het Woord van God. God heeft de mens geschapen om te luisteren naar Hem, om te spreken met Hem, om te leven voor Hem en antwoord te geven aan Hem. Dat is goed en nuttig voor alle mensen. God gaf ons Zijn Woord. En Hij vraagt van ons een antwoord. Hij wil dat wij leven tot eer van Hem. Dat is heilzaam voor onszelf en voor de mensen met wie we omgaan. Daarom is WOORDenschat, een zaak van alle vakken.

 

Aan de taalontwikkeling van de kinderen wordt dan ook veel aandacht besteed. De leerkrachten zijn namelijk van mening dat de leerstofgebieden taal, begrijpend kijken, luisteren en lezen én woordenkennis enorm belangrijk zijn voor de opvoeding en het onderwijs van de leerlingen. Als je steeds moet zoeken naar de juiste woorden, is dat voor de omgang met elkaar heel vervelend. En als je weinig woorden beschikbaar hebt, loop je op school heel gauw tegen heel veel problemen aan. De Nederlandse taal is binnen een schoolgemeenschap het belangrijkste onderwijskundig middel. Hoe meer woorden je kent, des te gemakkelijker je meer kennis verzamelt. Daarom is woordenschat, een zaak van alle vakken.

WOORDenschat, een zaak van alle vakken; dat geeft ons team richting, ruimte, daadkracht, energie, structuur, voldoening en rust. De leerkrachten van de Doornveldschool willen graag dagelijks al hun leerlingen ‘zien’ en hen op hun kracht en zwakte begeleiden en inspireren. De onderwijskundige aanpak is doelgericht en opbrengstbewust. De leerkracht doet ertoe.

De omgang met elkaar
De Doornveldschool is een School met de Bijbel, waarop gevraagd wordt de door Gods Woord aangeprezen christenhouding in praktijk te brengen. De Heere Jezus zegt: Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet en de Profeten (Mattheüs 7 vers 12). Oftewel: behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Ieder mens is een schepsel van God. Daarom verdient ieder mens respect. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, is de samenvatting van al Gods geboden. Dit is het uitgangspunt en de norm van ons handelen. En dat willen we in woord en daad overdragen op onze leerlingen.

De schoolleider Ds. Harmen Doornveldschool

 • ​geeft leiding aan de schoolorganisatie en waarborgt de onderwijskwaliteit;
 • ​vertaalt de door het bestuur vastgestelde strategische beleidsdoelstellingen ten aanzien van onderwijsinhoud en –organisatie in concrete meerjarenplannen voor zijn school;
 • ​bevordert een optimale personeelsbezetting binnen de school in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin;
 • ​kan rekenen op bijstand van de bestuursondersteuner die als sparringpartner voor hem fungeert;
 • ​werkt samen met de overige binnen de stichting aanwezige schoolleiders in het schoolleidersoverleg.

profiel van de schoolleider:

Ad. 1  Persoonskenmerken

De schoolleider is:

 • Het boegbeeld van de school;​
 • Resultaat- en doelbewust;
 • Daadkrachtig en zelfbewust;
 • Samenbindend en dienend;
 • Enthousiast en motiverend.

Ad. 2  Identiteit

 • staat op en werkt vanuit de grondslag van de schoolvereniging te weten het eeuwig, onveranderlijk Woord van God;
 • ​geeft vorm en inhoud aan het beginsel dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God;
 • ​onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk Gods heilig en onfeilbaar Woord en de Drie Formulieren van Enigheid; te weten: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels beschouwt als nauwst aansluitende vertaling van Gods Woord, de Statenvertaling die door het besluit van de Dordtse Synode van 1618 en 1619 tot stand is gekomen. Deze vertaling is de enige voor het gebruik op de school toegestane vertaling.  
 • ​is lid van de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeente (in Nederland) of de (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) 

Ad. 3  Competenties

De schoolleider is onderwijskundig competent:

 • ​heeft oog voor het pedagogisch klimaat en het leerstofaanbod;
 • ​kan een stabiele en stimulerende leeromgeving organiseren;
 • ​kan leerkrachten ondersteunen bij het bieden van optimale zorg aan leerlingen;
 • ​draagt zorg voor innovatie op school;
 • ​kan het pedagogisch partnerschap met ouders vormgeven. 

De schoolleider is organisatorisch competent:

 • ​kan de grondslag van de organisatie bewaken;
 • kan efficiënt en effectief organiseren en beheren;
 • ​kan beleid planmatig en in samenhang ontwikkelen en implementeren;
 • ​geeft blijk van doelgericht en visionair leiderschap;
 • ​weet draagvlak te creëren voor veranderingen en kan nieuwe ontwikkelingen borgen;
 • ​weet mensen aan de organisatie te binden.

De schoolleider is interpersoonlijk competent:

 • ​kan een positieve en stabiele open sfeer bevorderen en optimaliseren;
 • ​analyseert factoren die van invloed zijn op het veilig leef- en werkklimaat binnen de school en doet voorstellen voor verdere verbetering;
 • ​is bereikbaar en aanspreekbaar en weet wat de medewerkers drijft;
 • geeft anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen en deelt leiderschap;
 • durft stelling te nemen en kan omgaan met kritiek en weerstand;
 • ​kan effectief communiceren en presenteren;
 • kan confronteren, bemiddelen en geeft sturing.

De schoolleider is competent in het aansturen van professionals:

 • ​draagt bij aan het klimaat waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • weet evenwicht te bewerkstelligen tussen verschillende belangen; 
 • ​spreekt (een groep) medewerkers aan op hun functioneren en verantwoordelijkheden en stelt daarbij grenzen;
 • ​stimuleert teamleden om hun competenties maximaal in te zetten voor het realiseren van de persoonlijke en schooldoelstellingen;
 • ​bevordert het resultaatgericht werken van (een groep) medewerkers;
 • ​versterkt teamgeest en samenwerkingsbereidheid (bruggenbouwer).

Ad. 4  Ervaring en beschikbaarheid

De schoolleider:

 • ​heeft ten minste hbo+ werk én denkniveau, eventueel aangevuld met een managementopleiding voor schoolleider primair onderwijs of de bereidheid deze te volgen;
 • ​heeft bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie binnen het primair onderwijs;
 • is beschikbaar voor een betrekkingsomvang van bij  voorkeur 1,0860 FTE, doch ten minste van 1,0 FTE.
1827