9. Regeling school- en vakantietijden

9.1 Schooltijden

Groepen 1 tot en met 4

ma, di, en do                        8.45-12.00 uur / 13.15-15.30 uur

wo                                          8.30-12.00 uur

vr                                            8.45-12.00 uur

 

Groepen 5 tot en met 8               

ma, di, do en vr                 8.45-12.00 uur / 13.15-15.30 uur

wo                                        8.30-12.00 uur

 

Om tijdig met de lessen te kunnen beginnen, gaat vijf minuten voor het begin van de morgen- en middagschooltijd de bel. Dan worden alle kinderen geacht aanwezig te zijn.

De pauze is van 10.30 uur tot 10.45 uur.’s Woensdags is de pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.

 

Regels voor aanvang en einde schooltijd

Vanaf een kwartier voor schooltijd en tijdens de pauzes is er een pleinwacht op het schoolplein aanwezig voor het houden van toezicht. Ook is er toezicht bij het oversteken van de weg.

 

9.2 Regels in geval van schoolverzuim

In geval van ziekte wordt dit voor schooltijd telefonisch aan de school doorgegeven of schriftelijk via een broer of zus gemeld aan de leerkracht van uw kind. Als u op maandagmorgen naar school belt, wilt u dan a.u.b. na 8.25 uur bellen. We hebben  namelijk de gezamenlijke weekopening met het personeel van 8.10 tot 8.25 uur. Wanneer uw zoon/dochter voor een kort bezoek aan dokter, tandarts o.i.d. vrijaf moet hebben, meldt u dit zelf bij de desbetreffende leerkracht. Indien u voor uw kind langer verlof wilt vragen, bijvoorbeeld voor een huwelijk of jubileum, dient u een schriftelijk verzoek in bij de directeur. Deze is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

9.3 Verlof

Het spreekt vanzelf dat het onderwijs van uw kind gediend is met een geregeld schoolbezoek. De schoolleiding gaat er dan ook vanuit, dat u zich bij het bespreken van vakanties en dergelijke strikt houdt aan het vakantierooster. Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van:

 

1.  Buitengewoon verlof wegens vakantie

Verlof voor extra vakantie kan alleen worden toegestaan, als:

  • het door het beroep van één van de ouders alleen maar mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (deze regel geldt niet als het kind gedurende dat jaar op een ander moment nog 14 dagen aaneengesloten op vakantie kan) en:
  • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt, dat geen verlof tijdens de schoolvakanties mogelijk is.

 

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof om deze redenen kan éénmaal per schooljaar, gedurende maximaal 10 schooldagen worden toegestaan (als tenminste aan de voorwaarden is voldaan) en  mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

 

2.  Andere gewichtige omstandigheden

Hierbij moet worden gedacht aan een verhuizing, een huwelijk, ziekte of overlijden van naaste familieleden. De directeur mag hiervoor ten hoogstens 10 schooldagen per jaar extra verlof toestaan. Als dit aantal wordt overschreden, moet de leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingeschakeld. Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na de datum waarvoor het verlof nodig was, aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

 

Voor de goede orde volgt hieronder de door het bestuur, binnen de wettelijke kaders vastgelegde verlofregels met betrekking tot “gewichtige omstandigheden”.

 

  1. Er wordt rekening gehouden met de Staphorster traditie.
  2. Bij ondertrouw (van een familielid) wordt geen verlof verleend.
  3. Vrijaf voor het bijwonen van een huwelijksdienst in de kerk wordt verleend als u daartoe bent uitgenodigd.
  4. Bij een jubileum wordt verlof gegeven als dit feit ook werkelijk gevierd wordt.
  5. Bij bezoek aan familie in het ziekenhuis geen verlof.
  6. Zomaar een dagje uit: geen verlof. Voor mensen die de hele zaterdag moeten werken, zullen verzoeken daartoe apart bekeken worden op hun noodzaak of                 wenselijkheid.
  7. Een dag/uur eerder met vakantieverlof kan niet worden toegestaan.

 

3.  Godsdienst of levensovertuiging

Indien uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, kunt u, uiterlijk twee dagen van tevoren, een verzoek voor verlof indienen bij de directeur van de school. Wanneer de directeur een verzoek afwijst, krijgt u daarvan bericht. Binnen zes weken kunt u tegen het besluit bezwaar aantekenen bij de directeur. Het bezwaarschrift wordt door hem voorgelegd aan de bezwaarschriften commissie.

 

9.4 Ongeoorloofd verzuim

Als uw kind (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuimt, dan is de directeur, volgens de Leerplichtwet, verplicht om  maatregelen te nemen. Meestal zal een leerkracht of directeur van de school contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als er daadwerkelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Staphorst. Ouders die zonder noodzaak hun leerplichtig kind van school thuishouden, maken zich schuldig aan een overtreding; dit is een strafbaar feit. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt, wat kan leiden tot een boete.

 

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Staphorst, telefoon: 0522 – 467565.

 

9.5 Vakanties en vrije dagen

Eerste schooldag                                                                            di 24 aug, 8.45 uur                         

Herfstvakantie                                                                                ma 18 okt t/m vr 22 okt

Dankdag                                                                                          wo 02 nov

Kerstvakantie                                                                                  ma 27 dec t/m vr 07 jan

Voorjaarsvakantie                                                                         ma 21 feb t/m 25 feb

Biddag                                                                                             wo 09 mrt

Goede Vrijdag en Pasen                                                              vr 15 apr t/m ma 18 apr

Vrije dag                                                                                         di 19 apr

Koningsdag                                                                                    wo 27 apr

Meivakantie                                                                                   ma 02 mei t/m vr 06 mei

Hemelvaartsdag en vrijdag                                                         do 26 mei en vr 27 mei

Pinksteren                                                                                      ma 06 jun en di 07 jun

Laatste schooldag                                                                         vr 15 jul, 14.30 uur

Zomervakantie                                                                              ma 18 jul t/m vr 26 aug

565