7. De ontwikkeling van het onderwijs

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving

In het kader van het gemeentelijke Onderwijskansenplan wordt getracht het leesstimuleringsproject Boekenbas gestalte te geven. In dit  kader wordt eveneens gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen de kerken, de politie, de gezondheidsdienst, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen. Ook hierin participeren wij. Als school werken we tevens nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wij maken onder andere gebruik van de diensten van ‘Driestar Educatief’ om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven.

 

7.2 Onderwijsverbetering

In het schoolplan voor de periode 2023 – 2027 staan de beleidsvoornemens en de streefdoelen voor de komende periode beschreven. Een exemplaar ligt ter inzage op school.

415