7. De ontwikkeling van het onderwijs

7.1 Zorg voor de relatie school en omgeving

In het kader van het gemeentelijke Onderwijskansenplan wordt getracht het leesstimuleringsproject Boekenbas gestalte te geven. In dit  kader wordt eveneens gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen de kerken, de politie, de gezondheidsdienst, de welzijnsinstellingen voor jeugdigen en de scholen. Ook hierin participeren wij. Als school werken we tevens nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wij maken onder andere gebruik van de diensten van ‘Driestar Educatief’ om onderwijsvernieuwingen in te voeren en om de zorg voor leerlingen optimaal gestalte te geven.

 

7.2 Onderwijsverbetering

In de achterliggende jaren heeft de doorgaande leerlijn Engels de aandacht gehad. De teamleden hebben een tweejarige nascholingscursus Engels afgesloten. En besloten is ‘My name is Tom’ (voor de groepen 1 t/m 4) en ‘Stepping Up’ (voor de groepen 5 t/m 8) in te voeren. Het team heeft het zorgprofiel geactualiseerd en Passend Onderwijs verder geïmplementeerd. Een begin is gemaakt met de invoering van ‘Wonderlijk gemaakt’, een methode seksuele vorming vanuit Bijbels perspectief.

Ter verbetering van de rekenstrategieën/rekendidactiek heeft een groot deel van het team deelgenomen aan diverse cursussen van ‘Met sprongen vooruit’. De meer- en hoogbegaafdheidscoördinator heeft haar intrede gedaan. De teamleden hebben de cursus kindermishandeling/huiselijk geweld gevolgd.

In dit cursusjaar wordt de lees- en taalmethode TaalOceaan ingevoerd (groep 3).

Ook zal er teambreed na- en bijscholing gevolgd worden op Expliciete Directie Instructie (differentiatie).

In het schoolplan voor de periode 2019 – 2023 staan de beleidsvoornemens en de streefdoelen voor de komende periode beschreven. Een exemplaar ligt ter inzage op school.

415