11. Praktische informatie

11.1 Opening schooljaar

Het cursusjaar wordt geopend op woensdag 4 september 19.30 uur, met een kerkdienst in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst. In deze dienst zal de weleerwaarde heer dominee Speksnijder voorgaan.

 

11.2 Schoolregels

Wij gedragen ons naar behoren, in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Daarin zijn we een ander niet tot aanstoot; bijvoorbeeld door te vloeken of te schelden.

Grondregel is: ‘Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.’ (Matthéüs 7 vers 12)

 

Algemene fatsoensregels

 • Leerkrachten spreken we aan met  ‘u’.  
 • Als leerlingen noemen we elkaar bij de voornaam.
 • Waar we elkaar ontmoeten, groeten we elkaar. Ook op straat.
 • We spreken niet met de handen in de zakken.
 • Op warme dagen dragen de leerlingen geen mouwloze shirts/slippers.

 

School

 • Het huiswerk verzorgen we goed en we doen ons best om het zo goed mogelijk te beheersen. Voor een onze School met de Bijbel houdt dat bovendien in, dat we voor de maandagmorgen een psalm, Kort Begrip of tekst leren. Het huiswerk wordt ruim van tevoren opgegeven (streeftijd: een week).
 • Wanneer we materialen (onder andere: boeken, schriften, schrijfmaterialen) door eigen schuld kwijtraken of moedwillig vernielen, vergoeden we die of we zorgen voor vervanging.
 • Wanneer we ons misdragen, wordt dat door de meester of juf aan onze ouder(s) gemeld.
 • In de school en op het plein snoepen we niet. Voor verjaardagen wordt een uitzondering gemaakt (maar geen kauwgum).
 • Trakteren doen we in groep 1 en 2 omstreeks 9.30 uur; in de groepen 3 tot en met 8 omstreeks 10.10 uur (woensdag: 10.00 uur). Gezonde traktaties genieten de voorkeur. Kauwgum is niet toegestaan.
 • Na de lessen handvaardigheid, handwerken en tekenen zorgen we er voor dat de materialen vlot en netjes worden opgeruimd.
 • De school is van binnen een wandelgebied; buiten hoeft dat niet.
 • Onze jassen en tassen hangen we netjes op aan de kapstokken. Het is gemakkelijker zoeken, wanneer in de jassen, mutsen, wanten, laarzen, en gymschoenen onze naam staat.
 • Bij het naar binnen en naar buiten gaan sluiten we de deuren.
 • We gaan er van uit dat leerlingen geen mobiele telefoon meenemen naar school.

 

Plein                   

 • Op het schoolplein fietsen we niet.
 • De fietsen zetten we aaneengesloten in de fietsenstalling.
 • We blijven niet in de fietsenstalling staan of spelen.
 • Afval doen we in de daarvoor bestemde prullenbakken.
 • We doen geen spelletjes waarbij kledingstukken (kunnen) worden beschadigd.
 • In de pauzes blijven we op het schoolplein. We verlaten het plein niet. We gaan in de pauze ook de school niet binnen zonder toestemming van de meester of juf (pleinwacht).
 • Na de bel gaan we netjes in rijen van twee staan. De meester of juf roept ons binnen.
 • Bij regenachtig weer mogen we na het belsignaal naar binnen, onder toezicht van de pleinwacht (maar niet eerder dan een kwartier voordat de school begint). De groepen 1 en 2 vormen hierop een uitzondering.

 

11.3 Zending

Elke maandagmorgen kunnen de kinderen een vrijwillige bijdrage meebrengen voor de zending. Het geld wordt verdeeld onder de ons bekende zendingsinstanties en hulporganisaties. Wilt u de zending niet vergeten en uw kind(eren) daarin stimuleren en motiveren?

 

11.4 Adreswijziging

Wilt u bij verandering van uw adres of (nieuw) telefoonnummer ons dit even schriftelijk melden voor de administratie? Gaat u verhuizen naar een ander voedingsgebied of naar een andere plaats, neemt u dan contact met ons op, zodat wij u nader kunnen informeren over de verdere gang van zaken.

 

11.5 Mededelingen onderbouw

Leerplicht  Als een kind vier jaar is mag het naar de basisschool; verplicht is het dan nog niet. Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig.

Tijd (aankomst en vertrek)  Wilt u uw kind niet eerder dan 15 minuten voor schooltijd op school laten komen? Bovendien wordt het dan in de klas verwacht i.v.m. het toezicht.

De kleuters gaan om 11.55 uur uit en ’s middags om 15.25 uur. Dit in verband met de verkeersveiligheid.

GymschoeneIn het belang van uw kind is het nodig te zorgen voor linnen gymschoenen (vooral om uitglijden in de gymzaal te voorkomen). Wilt u de gymschoenen (met witte/blanke zool) meegeven in een gymtas met een koordje er door. Graag geen plastic tassen!

Naam in kleding  Om veel zoeken en ruilen te voorkomen, verzoeken wij de naam van uw kind in te zetten; bijvoorbeeld in jas, tas en gymschoenen.

Fruit  ’s Morgens mogen de kinderen fruit en/of drinken meenemen (geen prik). Alstublieft geen snoepgoed en chips.

Mededelingen  Tussentijdse mededelingen krijgt u via een nieuwsbrief.

Kleurplaat voor ouders en grootouders   Voor ouders en grootouders mogen de kleuters bij verjaardagen een kleurplaat maken. Verder in geval van ziekte, geboorte en jubileum in de familie. We hanteren de regel dat u ons uiterlijk 1 week van tevoren  op de hoogte stelt door middel van een briefje. In de kleuterschool hangt voor wat betreft de verjaardagen van (groot)ouders een kalender.

Wanneer speelgoed mee? Op de eerste maandagmiddag van de maand mogen de kinderen eigen speelgoed mee naar school nemen. 

 

11.6 Mededeling groep 3

Op school krijgt uw kind vrijwel alle materialen (potlood, gum) die het nodig heeft. Wel wordt verwacht dat ze een set viltstiften (in een etui) bij zich hebben.

 

11.7 Gym

Aan de leerlingen wordt vanaf groep 3 gymkleding verstrekt. Alleen het dragen van déze kleding is tijdens de gymles toegestaan. Verder verzoeken wij u de naam in de gymschoenen te schrijven. Iedere leerling dient een gymtas te hebben voor het opbergen van de schoenen op school.

 

11.8 Lege batterijen

In de hal van de school (ingang Schuthekkeweg) staat een verzamelton voor lege batterijen. Batterijen kunnen blijvend worden ingeleverd

 

11.9 Huiswerk

Als een kind een bepaalde leerachterstand heeft, is uw hulp slechts zinvol als deze met een vaste regelmaat geschiedt en de leerstof uitgelegd wordt op een manier die aansluit bij de werkwijze op school, omdat het anders eerder verwarrend dan verhelderend werkt. Overleg tussen ouders en leerkracht (bijv. op de contactavonden) is in zo'n geval gewenst.

Huiswerk in de onderbouw komt slechts incidenteel voor, in de bovenbouw daarentegen met een zekere regelmaat.

In tegenstelling tot ‘Namen en Feiten’ (methode Bijbelse Geschiedenis) waarbij het veelal gaat om het letterlijk leren van antwoorden op de vragen, zijn bij vakken als aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis niet alleen de feiten belangrijk, maar ook het inzicht en het leggen van eenvoudige verbanden. Niet het uit het hoofd leren van antwoorden zonder enig inzicht, maar het begrijpen van de leerstof is hierbij van wezenlijk belang.

Om zich de leerstof op deze wijze eigen te maken worden op onze school de volgende studietechnieken aangeleerd:

 • Het onderstrepen van belangrijke dingen (dit is vanzelfsprekend niet toegestaan in schoolboeken).
 • Het opschrijven van de belangrijkste woorden van een alinea (soms wordt in de methode al enige hulp geboden door belangrijke woorden cursief te drukken).
 • Het maken van een samenvatting (dit is voor sommige kinderen erg moeilijk, maar met de twee eerst genoemde strategieën lukt het ook).

In de regel wordt een repetitie een week van tevoren opgegeven. Wat betreft het leren van huiswerk geldt: 3 x 2 meer is dan 1 x 6. (Als een kind op 3 verschillende dagen een les twee keer doorneemt, onthoudt het meer dan wanneer dit op één dag zes keer gebeurt.)

Laat uw kind

 • goed opletten tijdens de bespreking/verwerking op school Dit vergemakkelijkt het huiswerk aanzienlijk.
 • het huiswerk opschrijven. Dit voorkomt ‘vergeten’ (de hoogste groepen werken met een agenda).
 • de leerstof verdelen (bijvoorbeeld 20 aardrijkskundige namen in vieren: 5 per avond).
 • niet zinloos een bladzijde tien keer over lezen, zonder er werkelijk met de gedachten bij te zijn. Laat ze alinea voor alinea doorlezen, belangrijke zaken opschrijven en/of onderstrepen.

De krant lezen (en thuis en op school over de inhoud ervan praten) bevordert niet alleen de oriëntatie op de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur), maar geeft ook een enorme impuls aan de ontwikkeling van de woordenschat.

Wilt u als ouders toezien op het leren (maken) van het huiswerk van uw kinderen?

422