8. De resultaten van de school

8.1 De zorg voor leerlingen

De zorg voor de leerlingen krijgt in de eerste plaats vorm binnen de groep. De onderwijsassistente, die ingezet wordt, helpt voornamelijk bij het onderwijs in taal, lezen en rekenen. Daarnaast worden kinderen geholpen buiten de groep. Daarvoor wordt een hulpplan opgesteld. Voor een aantal leerlingen is de hulp ingeroepen van extern deskundigen.

 

8.2 Leerresultaten

De leerresultaten worden voortdurend gemeten via de toetsen van het leerlingvolgsysteem. In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets (Cito) afgenomen.

Uit de uitslagen van deze toetsen blijkt dat leerresultaten bovengemiddeld zijn.

 Score Centrale Eindtoets (Cito) basisonderwijs

2017

540,8

535,2

2018 538,5 534,9
2019 536,8 535,7
2020 Eindtoets niet afgenomen --------
2021 539,7

534,5

2022 541,4 534,8
2023 539,9 535,3

 

In het schooljaar 2023-2024 is de nieuwe doorstroomtoets afgenomen. De resultaten zijn moeilijk vergelijkbaar met eerder afgenomen toetsen. Ook hier is de gemiddelde score bovengemiddeld ten opzicht van het landelijke gemiddelde.

 

8.3 Verwijzingen voortgezet onderwijs

Aan de eind van het cursusjaar 2023-2024 hebben de 26 leerlingen van de Doornveldschool de volgende adviezen meegekregen voor het vervolgonderwijs:

Praktijkonderwijs                                                                          01

Basisberoepsgerichte leerweg                                                   00

Kaderberoepsgerichte leerweg                                                  03

Mavo                                                                                               05

Havo                                                                                                07

Havo/vwo                                                                                       08

Vwo                                                                                                 02

 

8.3 Doublures

Het gemiddeld percentage doublures, inclusief verlengde kleuterperiode, van de afgelopen vier jaar is 2,15 %. Dit percentage ligt ruim binnen de normen van de inspectie.

 

8.4 Verwijzing speciaal basisonderwijs

In de achterliggende vier jaren zijn er van de Doornveldschool drie leerlingen verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs.

 

8.5 Onderwijstoezicht

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het cursusjaar 2021/2022 op de vijf Scholen met de Bijbel een kwaliteitsonderzoek afgenomen. De inspectie beoordeelde alle onderzochte indicatoren als voldoende. Hiermee is het basisarrangement met vier jaar verlengd.

 

8.6 Streefdoelen

 

STREEFDOELEN OP GROEPSNIVEAU

           
                 

minimumdoelen op individueel niveau

         
                 

groepen

1

2

3

4

5

6

7

8

                 
                 

Taal voor kleuters

B

B

           
 

c

c

           
                 

Rekenen voor kleuters

B

B

           
 

c

c

           
                 

Drie Minuten Toets

   

A

A

A

A

A

A

     

c

c

c

b

b

b

                 

AVI

   

M4

E5

M7

P

   
     

e3

e4

e5

e6

e7

P

                 

Leestechniek

   

B

         
     

c

         
                 

Leestempo

     

A

A

A

A

A

       

c

c

c

c

c

                 

Spelling

   

A

A

A

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Werkwoordspelling

           

A

A

             

c

c

                 

Woordenschat

   

B

B

B

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Begrijpend lezen

   

B

B

B

B

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Rekenen-Wiskunde

   

A

B

B

A

A

A

     

c

c

c

c

c

c

                 

Studievaardigheden

       

A

A

A

A

         

c

c

c

c

                 
417